Livförsäkringar

Sponsrade länkar

En livförsäkring kan både säljas i form av färdiga försäkringspaket och som skräddarsydda försäkringslösningar anpassade till just dig. I det senare fallet bestäms naturligtvis premien individuellt.

Sponsrade länkar

En livförsäkring består av multipla komponenter; den innehåller i normalfallet en klumpsumma som betalas ut till de förmånstagare du angivit – vanligtvis en eller flera familjemedlemmar. Engångsbeloppet bestäms fritt, förutsatt att det inte överskrider en viss gräns. Gränsen kan vara kopplad till din årsinkomst. I övrigt kan livförsäkringen utgöra en garant mot eventuella bostadslån i hushållet. Försäkringen går i så fall in och amorterar hela eller delar av den avlidnes skuld. Som försäkringstagare bör du alltid sträva efter att undvika dubbel försäkring – kontrollera således ifall du inte redan har en fullgod livförsäkring via din fackförening.

Livförsäkring till en viss ålder

De flesta försäkringsbolag betalar inte ut livförsäkringar efter en viss ålder; detta för att motverka situationer där försäkringar betalas ut i de fall försäkringstagarens död kan betraktas som naturlig. I Sverige är denna åldersgräns – med anledning av svenskarnas internationellt sett höga medellivslängd – förhållandevis hög jämfört med andra länders. Försäkringsbolaget kan dock när som helst göra en egen utredning för att undersöka om försäkringstagarens dödsorsak kan betraktas som naturlig. Räkna dock med att åldersgränserna för utbetalning pendlar runt 70 år – åtminstone i Sverige.

Hög efterfrågan på individuella livförsäkringar

Försäkringsbolagen är i normalfallet ganska återhållsamma med information om livförsäkringar. Detta eftersom efterfrågan på skräddarsydda livförsäkringar i skrivande stund är högre än efterfrågan på färdiga paket med fixerade försäkringsbelopp. För att kunna upprätta en passande livförsäkring krävs således en personlig kontakt – antingen i form av ett besök eller genom ett telefonsamtal.

Sponsrade länkar